ជំហាននៃការសូត្រមេរៀនធម៌ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាដំបូង

每日功课步骤 (初学者)

 


步骤 1)念诵《净口业真言》 (7遍)

ជំហានទី1៖ សូត្រធម៌ “ជីងខូវយៀកចិនយៀន” (7ដង)

 


 

步骤 2)给菩萨上香,若无佛台则上心香 (家中若无佛台不可点香与跪拜)

ជំហានទី2៖ អុជធូបថ្វាយព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីម ប្រសិនបើក្នុងផ្ទះគ្មានអសនៈព្រះ សូមអុជធូបក្នុងចិត្ត (បើក្នុងផ្ទះគ្មានអសនៈព្រះ មិនអាចអុជធូប និងលុតជង្គង់គោរពបានទេ)

 


 

步骤 3)感恩“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨” (3遍)

ជំហានទី3៖ សូមអរព្រះគុណ “ព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណា” (3ដង)

 

信女/善男XXX(自己的名字)向南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨请安

នាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទ XXX (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក)សូមគោរពដល់ព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណា។

 


 

步骤 4)以下三种经文为必做的基本功课,一般每天功课以大悲咒开始,其他经文无特定念诵顺序

ជំហានទី4៖ ធម៌បីប្រភេទខាងក្រោមនេះ ជាមេរៀនធម៌គ្រឹះដែលចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រ ជាទូទៅមេរៀនធម៌ ប្រចាំថ្ងៃត្រូវចាប់ផ្តើមពីធម៌ “តាប៉ីចូវ” ចំណែកឯធម៌ផ្សេងៗទៀតមិនមានការកំណត់លំដាប់លំដោយ   ជាពិសេសទេ

 


 

《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》ធម៌ “ឈៀនសូវឈៀនយៀនអ៊ូអាយតាប៉ីស៊ីនធម៌ល័រនី”

 

初学者可每日念诵3、7、11、13….21、27、49遍等
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី3ដង 7ដង 11ដង 13ដង​ 21ដង 27ដង 49ដង។ល។

 

“祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX身体健康,增强功力”
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) មានសុខភាពល្អ និងបង្កើនកម្លាំងធាតុ

 

《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》

《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》经文功效  ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “ឈៀនសូវឈៀនយៀនអ៊ូអាយតាប៉ីស៊ីនធម៌ល័រនី”

 


 

《般若波罗蜜多心经》ធម៌ “ប៉យ័កប៉ល័រមិទ័រស៊ីនជីង”

(晚上10点之后和阴雨天的晚上不宜念诵)
(មិនគួរសូត្រក្រោយពេលម៉ោង10យប់ និងពេលយប់មេឃភ្លៀង)

 

初学者可每日念诵3、7、11、13….21、27、49遍等
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី3ដង 7ដង 11ដង 13ដង​ 21ដង 27ដង 49ដង។ល។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX开智慧,头脑清醒冷静,去除烦恼
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) មានបញ្ញាល្អ ខួរក្បាល ជ្រះស្រលះ និងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ ព្រមទាំងបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញ។

 

《般若波罗蜜多心经》

《般若波罗蜜多心经》经文功效 ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “ប៉យ័កប៉ល័រមិទ័រស៊ីនជីង”

 


 

《礼佛大忏悔文》ធម៌ “លីហ្វរតាឆាន់ហួយវិន”

(晚上10点之后不宜念诵)
(មិនគួរសូត្រក្រោយពេលម៉ោង10យប់)

 

初学者可每日念诵1、2、3、4、5遍
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី1ដង 2ដង 3ដង 4ដង​ 5ដង។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX帮助我忏悔和消除我(身上或某个部位)的业障,保佑我身体健康,开智慧.
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) ខ្ញុំសុំខមាទោស សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមជួយលុបលាងបាបកម្ម (នៅលើខ្លួន ឬផ្នែកណាមួយ) របស់ខ្ញុំ ព្រមទាំងថែរក្សាខ្ញុំ ឲ្យមានសុខភាពល្អ និងបើកបញ្ញា

 

《礼佛大忏悔文》

《礼佛大忏悔文》经文功效 ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “លីហ្វរតាឆាន់ហួយវិន”

 


 

步骤 5)附加小咒,视初学者的念经程度而定 (小咒一般需要念诵21、27,49遍)

ជំហានទី5៖​ ការបន្ថែមធម៌តូច ដោយកំណត់ទៅតាមកម្រិតនៃការសូត្រធម៌របស់អ្នកសិក្សាដំបូង (ជាទូទៅ ធម៌តូចចាំបាច់ត្រូវសូត្រ21ដង 27ដង 49ដង)

 


 

《往生净土神咒》ធម៌ “វ័ងសឹងជីងធូសិនចូវ”

 

(晚上10点之后和阴雨天的晚上不宜念诵)
(មិនគួរសូត្រក្រោយពេលម៉ោង10យប់ និងពេលយប់មេឃភ្លៀង)

一般初学者都需要念诵往生咒
ជាទូទៅ អ្នកសិក្សាដំបូងចាំបាច់ត្រូវសូត្រធម៌ “វ័ងសឹងចូវ”

 

初学者可每日念诵21、27、49遍
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី21ដង 27ដង 49ដង។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX,帮助我超度因我而死去的小灵性,帮助我消除孽障
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីម ជួយខ្ញុំចម្លងព្រលឹងសត្វតូចៗដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្ញុំ និងជួយលុបលាងបាបកម្មរបស់ខ្ញុំ។

 

《往生净土神咒》

《往生净土神咒》经文功效 ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “វ័ងសឹងជីងធូសិនចូវ”

 


 

《解结咒》ធម៌ “ជាជាចូវ”

初学者可每日念诵21、27、49遍
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី21ដង 27ដង 49ដង។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX与YYY(可以是您亲人的名字或朋友的名字或同事的名字) 化解恶缘
(没有特定的对象可以泛泛祈求)
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) និង (ឈ្មោះអ្នកដែលមិនត្រូវគ្នា អាចជាឈ្មោះសាច់ញាតិ ឬមិត្តភក្តិ ឬមិត្តរួមការងាររបស់អ្នក) រំសាយនិស្ស័យអាក្រក់ (ប្រសិនបើមិនមានឈ្មោះអ្នកដែលមិនត្រូវគ្នាជាក់លាក់នោះទេ អាចបួងសួងសូម ព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមជួយថែរក្សាខ្ញុំ រំសាយនិស្ស័យអាក្រក់)។

 

《解结咒》

《解结咒》念经功效 ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “ជាជាចូវ”

 


《消灾吉祥神咒》ធម៌ “សៀវចាយជីស៊ែងសិនចូវ”

初学者可每日念诵21、27、49遍
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី21ដង 27ដង 49ដង។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX消灾吉祥, 平安顺利
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) រំដោះគ្រោះ សុខសប្បាយ ជោគជ័យរលូនទៅមុខ។

 

《消灾吉祥神咒》

《消灾吉祥神咒》念经功效  ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “សៀវចាយជីស៊ែងសិនចូវ”

 


 

《准提神咒》 ធម៌ “ជន់ធីសិនចូវ”

初学者可每日念诵21、27、49遍
អ្នកសិក្សាដំបូងរាល់ថ្ងៃអាចសូត្រចាប់ពី21ដង 27ដង 49ដង។

 

祈请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX心想事成
សូមព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណាជួយថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក) សម្រេចគ្រប់ក្តីប្រាថ្នា

 

《准提神咒》

 

《准提神咒》念经功效 ប្រសិទ្ធភាពនៃធម៌ “ជន់ធីសិនចូវ”

 


 

步骤 6)读诵完经文,咒语之后,怕有遗漏,可读诵《补阙真言》和《七佛灭罪真言》3或7遍

ជំហានទី6៖ ក្រោយពេលសូត្រធម៌ចប់ បើខ្លាចមានសូត្ររំលងពាក្យ អាចសូត្រធម៌ “ពូឈៀចិនយៀន” និង ធម៌ “ឈីហ្វរមៀកជួយចិនយៀន” 3 ឬ 7ដង

 

《补阙真言》ធម៌ “ពូឈៀចិនយៀន”

 

《七佛灭罪真言》ធម៌ “ឈីហ្វរមៀកជួយចិនយៀន”


 

步骤 7)念完之后“感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨保佑我XXX”

ជំហានទី7៖ ក្រោយសូត្រចប់ ត្រូវនិយាយថា “សូមអរព្រះគុណព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមមហាមេត្តាមហាករុណា តាមថែរក្សាខ្ញុំ (ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នក)”

 


 

资料 ឯកសារ៖

1)每日功课步骤表 តារាងអំពីជំហាននៃការសូត្រមេរៀនធម៌ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាដំបូង

2)经书 សៀវភៅធម៌

3)入门手册 សៀវភៅណែនាំពីវិជ្ជា ស៊ីនលីងហ្វាមិន

4)佛学问答 សៀវភៅសំណួរចម្លើយវិជ្ជាធម៌

5)小房子念诵指南 ការណែនាំពីរបៀបសូត្រកម្រងគម្ពីរធម៌ពុទ្ធសាសនា «ផ្ទះតូច»

6)其他书籍 សៀវភៅផ្សេងៗ

7)  点击下载所有经文视频 ទាញយកវីដេអូគម្ពីរពុទ្ធសាសនាទាំងអស់។

 


 

វិហារព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមស៊ីនលីងហ្វាមិនកម្ពុជា

(ការភ្ជាប់និស្ស័យសៀវភៅធម៌ និង សៀវភៅទាក់ទងនឹងវិជ្ជាធម៌ដោយមិនគិតថ្លៃ)

地址:អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 54Eo ផ្លូវលេខ 79BT ក្រុមទី4 ភូមិចំរើនផល1 សង្កាត់បឹងទំពន់ទី 1 ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ (ទល់មុខពេទ្យរុស្សី)

联系电话 លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 012 315 364 / 076 608 8980

អ៊ីម៉ែល៖ xlfmcambodia@gmail.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq0blJxA6dyL4sYBycXa9sw

ម៉ោងបើកដំណើរការ៖ 10 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច